Health News

เยาวชนยะลาร่วมสืบสาน “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู”

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ สสส. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” ควบคู่ต้านยาเสพติด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้หัวข้อ “วายังกูเละ ตะลุงมาลายู ขับขานร้อยเรื่องราว เท่าทันยาเสพติด” ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านสาคอ ต.ท่าสาป อ. เมือง จ.ยะลา

โดยนำนักศึกษาจากสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมกับ ประชาชน เยาวชนในชุมชน จำนวน 30 คน มาเรียนรู้ ”วายังกูเละ ตะลุงมาลายู” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวมุสลิมในพื้นที่ 3 จชต. เพื่อสืบทอดการแสดง “วายังกูเละ” และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง โดยมีนายมะยาเต็ง สาเมาะ หัวหน้าคณะตะลุงบันเทิง และครูสมาน โดสอมิ เป็นวิทยากร บรรยายความเป็นมาของหนังตะลุงและรู้จักตัวละคร เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมหนังตะลุงให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป นอกจากนี้ ก็จะมีการแชร์ประสบการณ์การเขียนบทจาก อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้เยาวชนได้ร่วมกันเขียนบทหนังตะลุง ในหัวข้อ ยาเสพติดอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth